Salgs- og leveringsbetingelser

.

01. Anvendelse

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler mellem Temtora ApS og Dem (herefter benævnt ”Kunden”). Disse salgs- og leveringsbetingelser kan alene fraviges ved skriftlig aftale herom.

 1.2 Betingelserne finder anvendelse på alle almindelige vare- og serviceleverancer samt på leverancer under entrepriselignende forhold. Betingelserne finder anvendelse, hvor intet andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Temtora ApS.

 1.3 Betingelserne udgør en integreret del af aftalen mellem Kunden og Temtora ApS i den udgave, der er gældende på aftaletidspunktet, eller senest fremsendt til Kunden. Den til enhver tid gældende udgave af nærværende betingelser kan i øvrigt ses på Temtora ApS’ hjemmeside www.temtora.dk.

 

2. Definitioner

2.1 Ved Temtora ApS forstås Temtora ApS, CVR 42162787, med hovedkontor på adressen Fredrik Bajers Vej 300, 9220 Aalborg Ø.

2.2 Ved Kunden forstås den, der indgår aftale med Temtora ApS om køb af Temtora ApS’ produkter eller services.

2.3 Ved Produktsalg forstås salg og levering af enheder, såsom, men ikke begrænset til, målere, termostater, software, røgalarmer mv. til Kunden. Ved produktsalg forstås også salg og levering af de forbrugsregnskaber, som Temtora ApS udarbejder til Kunden på baggrund af målerdata.

2.4 Ved Servicesalg forstås salg og levering af ydelser, såsom, men ikke begrænset til, montering, klargøring, aflæsning, udskiftning af målere mv., som Temtora ApS udfører på baggrund af en aftale med Kunden, herunder i kombination med en aftale om produktsalg.

2.5 Ved Løbende Aftaleforhold forstås en aftale mellem Kunden og Temtora ApS om tilbagevendende levering af et produkt eller en service, herunder en aftale om levering af årlige forbrugsregnskaber.

 

3. Tilbud og accept

3.1 Alle tilbud afgives i DKK ekskl. moms. Tilbud er gældende i den periode, der er angivet i tilbuddet, eller – hvis ingen periode er angivet – i 30 dage fra tilbudsdatoen. Bliver Temtora ApS før eller efter tilbuddets accept bekendt med omstændigheder, der giver Temtora ApS rimelig anledning til at tro, at Kunden ikke kan eller ikke vil betale det aftalte vederlag på forfaldstidspunktet, er Temtora ApS efter eget valg berettiget til at annullere et afgivet tilbud eller, hvis tilbuddet er blevet accepteret, at stille krav om, at levering skal ske mod tilfredsstillende bankgaranti, forudbetaling eller kontant betaling af det aftalte vederlag senest på leveringstidspunktet.

3.2 Tilbud afgives under forudsætning af, at Kundens vand- og varmeinstallationer opfylder alle krav i den for leverancen relevante vvs-norm, ikke er tæret, og ikke er utilgængelige f.eks. på grund af indmuring/indbygning.

 3.3 Er tilbuddet afgivet på baggrund af en hel/delvis besigtigelse hos Kunden eller på baggrund af Kundens beskrivelse af forholdene på en ejendom, forbeholder Temtora ApS sig ret til efterfølgende at korrigere tilbuddet (eller den mellem parterne indgåede aftale) for eventuelle afvigelser mellem tilbuddet/aftalen og de faktiske forhold.

3.4 Tilbud er afgivet under forudsætning af, at kundens BBR oplysninger på ejendommen/ejendommene er korrekt opdateret i BBR registeret.

3.5 Indeholder tilbuddet tryk- eller beregningsfejl, forbeholder Temtora ApS sig retten til, inden rimelig tid fra aftalens indgåelse, at regulere aftalen for sådanne fejl ved at fremsende en skriftlig meddelelse herom til Kunden. Temtora ApS’ regulering af aftalen er at anse for et nyt tilbud til Kunden. Hvis Kunden undlader at acceptere Temtora ApS’ tilbud inden 30 dage fra modtagelsen, anses tilbuddet for bortfaldet med den konsekvens, at aftalen mellem parterne ophører uden yderligere varsel på tidspunktet for udløbet af acceptfristen.

3.6 I mangel af anden skriftlig aftale mellem parterne gælder ordrebekræftelsen som aftalegrundlag.

 

4. Priser

4.1 Generelt om priser og prisregulering

4.1.1 Prisen på Temtora ApS’ produkter og/eller services er den mellem parterne aftalte pris, subsidiært den af Temtora ApS opgivne pris, inklusiv eventuel told, men eksklusiv moms eller andre afgifter. Herudover pålægger Temtora ApS et miljøtillæg. Miljøtillægget dækker nogle af de udgifter Temtora ApS har til blandt andet miljøafgifter, certificeringer samt sortering og bortskaffelse af affald.

 4.1.2 Ændres en aftalt leverances omfang eller forøges Temtora ApS’ omkostninger som følge af Kundens forhold, er Temtora ApS berettiget til at regulere prisen i henhold til Temtora ApS’ aktuelle prisliste og timepriser. Temtora ApS er i øvrigt berettiget til at regulere de aftalte priser for Løbende Aftaleforhold én gang årligt.

 4.1.3 For enkeltstående køb til en værdi på mindre end DKK 500,00 forbeholder Temtora ApS sig retten til at opkræve et særskilt ekspeditionsgebyr på DKK 100,00 pr. transaktion.

 4.2 Priser på varmeenergimålere

Temtora ApS’ priser for udskiftning af varmeenergimålere er baseret på en forudsætning om, at de eksisterende målere er standard energimålere i dimensionen ¾”x110 mm monteret med forskruninger i begge ender, og med T-stykke/følernippel i ½”, samt at der er intakte, tilgængelige og funktionsdygtige forskruninger og afspærringsventiler på både fremløb og returløb. Er der på ejendommen kun installeret pasrør, gælder de samme krav, ligesom der skal være plads til selve måleren. Afvigelser herfra kan medføre et pristillæg til dækning af eventuelt merforbrug af tid og materialer eller udgifter til genopretning for Kunden.

 4.3 Priser på vandmålere

Temtora ApS’ priser for udskiftning af vandmålere er baseret på en forudsætning om, at de eksisterende målere er standard vandmålere i dimensionen ¾”x80mm eller ¾”x110 mm monteret med forskruninger i begge ender samt at der er intakte, tilgængelige og funktionsdygtige forskruninger og funktionsdygtige afspærringsventiler foran målerne. Er der på ejendommen kun installeret pasrør, gælder de samme krav, ligesom der skal være plads til selve måleren. Afvigelser herfra kan medføre et pristillæg til dækning af eventuelt materialer eller udgifter til genopretning for Kunden.

 4.4 Priser på forbrugsregnskaber

4.4.1. Temtora ApS’ priser for udarbejdelse af forbrugsregnskaber er beregnet ud fra det på tidspunktet kendte antal lejligheder i anlægget. Ændringer i antallet af lejligheder i anlægget medfører en tilsvarende regulering af prisen for udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

 4.4.2 Det påhviler Kunden at give Temtora ApS de oplysninger, som Temtora ApS beder om til brug for udarbejdelse af forbrugsregnskabet inden for den af Temtora ApS angivne tidsfrist. Hvis data mangler eller hvis modtagne data kræver yderligere bearbejdelse fra Temtora ApS’ side, kan Temtora ApS fakturere for dette ekstra arbejde efter medgået tid til de aktuelt gældende timesatser. Tilsvarende vil udarbejdelse af et nyt regnskab, grundet manglende eller mangelfulde data fra Kunden, være pålagt et gebyr for medgået tid.

 4.4.3 Såfremt Kundens målere ikke fjernaflæses, omfatter Temtora ApS’ pris to varslinger om besøg i forbindelse med den årlige måleraflæsning samt én varsling om besøg i forbindelse med reparation, montering, flytteaflæsning, udskiftning af måler og lignende. Har Temtora ApS forgæves forsøgt at få adgang til Kundens målere efter forudgående varsling, har Temtora ApS krav på særskilt vederlag for at gennemføre nyt besøg efter fornyet varsling.

 4.5 Priser på montering

4.5.1 Temtora ApS’ monteringspriser er baseret på en forudsætning om fri og uhindret adgang til monteringsstedet og forudsætter, at Kundens radiatorer er standard radiatorer, plane, riflede eller søjlemodeller – samt at arbejdet udføres i én arbejdsgang. Det påhviler Kunden at sørge for, at der er ryddet for møbler mv. i en radius af minimum én meter foran monteringsstedet på tidspunktet for montering. Utilstrækkelig adgang til monteringsstedet eller montering på radiatorer i specialdesign, i forbindelse med gulvvarme eller i vådrum, kan medføre et pristillæg til dækning af ekstraarbejde som følge af sådanne særlige forhold.

4.5.2 Har Temtora ApS forgæves forsøgt at få adgang til Kundens målere efter forudgående varsling, har Temtora ApS krav på særskilt vederlag på DKK 495 pr. ejer- og lejemål for at gennemføre nyt besøg efter fornyet varsling.

4.5.3 Er projektet ikke slutmonteret efter 6. mdr. beregnet fra afleveringsdato på grund af Kundens forhold, vil efterfølgende monterede målere blive afregnet efter gældende serviceprisliste.

 

5. Produkter og Services

5.1 Generelt om produkter og services

5.1.1 Temtora ApS’ tilbudte produkter og services er beskrevet i Temtora ApS’ tilbud til Kunden. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne, egenskaber el.lign., som fremgår af Temtora ApS’ kataloger, annoncer, prislister el.lign., er alene vejledende og udgør ikke en del af parternes aftale.

 5.1.2 Alle rettigheder til tegninger og tekniske dokumenter, som Temtora ApS udleverer til Kunden, er og forbliver Temtora ApS’ ejendom, og må ikke benyttes til andet formål end tilsigtet uden forudgående skriftlig godkendelse fra Temtora ApS. Materialet må ej heller reproduceres eller overlades til tredjemand uden forudgående skriftlig godkendelse fra Temtora ApS.

5.2 Temtora ApS’s forbrugsregnskaber

5.2.1 Temtora ApS’ levering af forbrugsregnskab omfatter som hovedregel levering af følgende produkter og ydelser:

 1. Årlig levering og isætning af ampuller samt plombering ved forbrugsregnskabsårets begyndelse for målertyper, hvor dette er relevant. Levering/isætning sker normalt i forbindelse med årsaflæsning for sidste regnskabsperiode eller ved montering.
 2. Én årlig aflæsning af samtlige forbrugsmålere samt af andre målere, hvis data er nødvendige for udarbejdelsen af forbrugsregnskabet.
 3. Flytteaflæsning og udarbejdelse af flytteafregninger faktureres som tillægsvederlag med mindre andet er aftalt med Kunden.
 4. Umiddelbart nødvendig udskiftning eller reparation af defekte forbrugsmålere, som forhandles af Temtora ApS, hvis Temtora ApS er blevet opmærksom på defekten i forbindelse med andet arbejde (f.eks. årsaflæsning). Udskiftningen eller reparationen faktureres særskilt til Kunden, medmindre forholdet er omfattet af Temtora ApS’ garantier eller FullService. Hvis større udskiftninger/reparationer er påkrævet, indhenter Temtora ApS Kundens accept, inden arbejdet iværksættes.
 5. Det er Kundens ansvar at udfylde udgiftsforhold der skal indgå i forbrugsregnskabet på www.temtora.com samt at de afgivne oplysninger er fyldestgørende og korrekte.
 6. Kunden kan anføre acontobeløb, der er opkrævet hos brugerenhederne, eventuelle navneændringer og yderligere flytninger på www.temtora.com.
 7. Udarbejdelse af forbrugsregninger til samtlige brugerenheder ud fra de meddelte forbrugs-, udgifts-, bolig- og erhvervsoplysninger, herunder inkorporering af særfordelinger i overensstemmelse med den fra Kunden modtagne instruks og dokumentation herfor.
 8. Udarbejdelse af forbrugsoversigt/fordelingsliste elektronisk til Kunden, med eventuel specifikation af afgifts- og særfordelinger.
 9. Opbevaring i elektronisk form af fordelingslister og individuelle forbrugsopgørelser, som Kunden kan få adgang til efter tildeling af brugernavn og kodeord.
 10. Besvarelse af eventuelle henvendelser fra Kunden eller Kundens brugere, for så vidt disse drejer sig om Temtora ApS’ aflæsninger, regnskabsføring af forbrug eller udgiftsfordelinger.

 5.2.2 I tilfælde hvor Temtora ApS overtager leverandørforholdet efter anden leverandør, skal Kunden levere krypteringsnøgler til målerne, hvis målertelegrammerne er krypterede. Derudover skal Kunden fremskaffe de stamdata og målerdata, der er benyttet af den tidligere leverandør samt et eksemplar af det seneste forbrugsregnskab.

 5.2.3 Er eller bliver Kunden bekendt med et eller flere af følgende forhold, skal Kunden straks oplyse Temtora ApS herom:

 1. Flytninger
 2. Navneændringer
 3. Ændringer i opdelingen i brugerenheder 
 4. Ændringer i BBR
 5. Udskiftning eller nedtagning af eksisterende radiatorer eller målere, eller opsætning af nye
 6. Fejl på målerne i øvrigt
 7. Forhold (f.eks. efterisolering, lejlighedssammenlægning, ændringer i driftsbetingelser o.l.) der kan påvirke de individuelle forbrugg) ændringer i ejendommens administrator og/eller ejerforhold.

 5.2.4 Undlader Kunden at give Temtora ApS besked om en af ovenstående forhold, kan Temtora ApS fakturere Kunden for udarbejdelse af et nyt regnskab, eller merarbejde udført i forbindelse tilføjelse af ændringerne. Tilsvarende forbeholder Temtora ApS sig ret til at fakturere ændringer i stamdata som følge af opdeling/sammenlægning af lejemål samt genberegning af fordelingstal og reduktioner.

5.3 Forretningsbetingelser vedr. udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

 1. Der foretages en årlig tilbagevendende aflæsning af energi, elektroniske og volumen-målere ved regnskabsårets skæringsdato.
 2. Aflæsning af målere hos fraflyttere sker efter forudgående bestilling via www.temtora.com, og der opkræves et gebyr herfor. En foreløbig flytteopgørelse kan efter anmodning udarbejdes. Der opkræves et gebyr for udarbejdelse af flytteopgørelse.
 3. temtora.com opgøres udgifter der skal medtages i fordelingsregnskabet med aktuelle navne og acontobetaling (evt. rettelser skal påføres).
 4. Der udarbejdes forbrugsregnskab, der klart og overskueligt oplyser om udgifterne og deres fordeling, specificeret på hver enkelt beboer/lejer med beregning af efter eller tilbagebetaling.
 5. Der leveres opgørelser til udlejer/administrator med en specificeret beregning af den endelige regning for hver enkelt beboer/lejer.
 6. Betaling for målerglas, 1 års forbrugsregnskab, materialer m.m. er altid et regnskabsår bagud.
 7. Abonnement på forbrugsregnskab løber, indtil det med mindst 3 måneders varsel skriftligt opsiges til udgangen af en regnskabsperiode.

Hvis der i forbindelse med den årlige aflæsning findes defekte målere eller radiatorer uden målere, vil Temtora ApS uden forudgående henvendelse udbedre måleranlægget og fakturere arbejdet til Kunden. Det er af afgørende betydning for udarbejdelsen af forbrugsregnskaber, at måleranlægget altid er intakt.

 5.4 Forretningsbetingelser vedr. udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

 1. Ved installation af målere overtager vi den fremtidige pasning af måleranlægget samt udarbejdelse af forbrugsregnskabet.
 2. Abonnementet på forbrugsregnskabet træder i kraft, når fremsendt kontrakt er underskrevet indeholdende ligeledes salgs- og leveringsbetingelser samt databehandleraftale.
 3. Temtora ApS påtager sig intet ansvar – hverken direkte eller indirekte – for nogen skade, som måtte ske som følge af Temtora ApS’ udskiftning af ældre målere, herunder fordampningsmålere på radiatorer, der er mere end 5 år gamle. Kunden kan således ikke rejse noget erstatningskrav direkte eller indirekte mod Temtora ApS som følge af Temtora ApS’ udskiftning af målere på sådanne radiatorer, herunder, men ikke begrænset til, hvis udskiftningen medfører, at radiatorer bliver utætte. Eventuel pletmaling, hvor den gamle måler har været placeret, dækkes ikke af Temtora ApS. Hvis rør, haner eller målere tilstopper som følge af, at der i forbindelse med udskiftningen har været lukket for vandet, kan dette medføre arbejde, som skal udføres af VVS-installatør. Udgifter hertil dækkes ikke af Temtora ApS.

5.5 Fælles betingelser for forbrugsregnskaber og levering eller leje af målere.

 1. Er et projekt – det være sig aflæsning, udarbejdelse af forbrugsregnskab eller levering af målere eller andet udstyr – behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Temtora ApS forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen på den pågældende ydelse eller betale erstatning, idet ansvarsfraskrivelsen, som angivet nedenfor, til enhver tid er gældende.
 2. Kunden er forpligtet til at undersøge enhver ydelse og produkt straks ved modtagelsen. Kunden kan herefter reklamere over mangler senest 8 dage efter, der blev eller burde være blevet konstateret ved modtagelsen.
 3. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, fortaber Kunden retten til at gøre mangler gældende.
 4. Betalingsfristen er 30 dage fra fakturadato. Efter forfald pålægges renter, rykkergebyr og inkassoomkostninger i henhold til renteloven. Kunden kan ikke foretage modregning i noget beløb, som Temtora ApS skylder eller måtte komme til at skylde Kunden.

 5.6. Aflæsning af vandmålere ved lejerskifte

Ved lejerskifte foretager Temtora ApS aflæsningen automatisk når kunden melder lejerskifte ind via www.temtora.com

 

6. Betaling

6.1 Generelle betalingsvilkår

6.1.1 Temtora ApS’ fakturaer er forfaldne ved modtagelsen med sidste rettidige betalingsdato 30 dage efter fakturadatoen – med mindre andet er aftalt. Er betalingen forsinket, fremsendes en rykkerskrivelse til Kunden. I denne forbindelse kan der pålægges et rykkergebyr på DKK 100,00, og en morarente på 8 % p.a. over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto fra forfaldsdatoen. Ved forsinket betaling forbeholder Temtora ApS sig ret til at tilbageholde kommende leverancer og/eller suspendere alle eller dele af sine udestående serviceforpligtelser overfor Kunden, indtil betaling er sket.

 6.1.2 I tilfælde af uenighed om rigtigheden af en faktura er Kunden alene berettiget til at tilbageholde betaling for den omtvistede del af fakturabeløbet, mens den øvrige del af fakturabeløbet skal betales rettidigt. Ved entrepriseleverancer og andre successive leverancer er Temtora ApS berettiget til at fakturere det aftalte vederlag med aconto betaling. Leverancen kan faktureres med 50 % af det aftalte vederlag på tidspunktet, hvor montering påbegyndes. Herefter kan fakturering ske løbende i takt med, at leverancen finder sted. Efterfølgende leverancer, som pga. forhold hos Kunden ikke har kunne monteres i første omgang, faktureres særskilt.

6.1.3 Har Kunden og Temtora ApS indgået en skriftlig aftale om, at de enkelte brugere (Kundens brugere) selv kan rekvirere udskiftningsog reparationsarbejder direkte hos Temtora ApS, hæfter Kunden direkte og solidarisk med den eller de af Kundens brugere, der har bestilt arbejdet, for betaling af Temtora ApS’ vederlag.

6.1.4 Har Kunden og Temtora ApS indgået en skriftlig aftale om fakturering direkte til brugere (Kundens brugere), hæfter Kunden direkte og solidarisk med Kundens brugere for betaling af de fakturerede arbejder og leverancer.

6.2 Betaling af forbrugsregnskaber

6.2.1 Hvis vederlaget for udarbejdelse af forbrugsregnskab forfalder én gang årligt, er Temtora ApS berettiget til at fakturere Kunden for et a conto beløb op til fem måneder før regnskabsårets udløb. A conto beløbet udgør et beløb svarende til halvdelen af forrige års vederlag (ekskl. gebyrer). I aftalens første løbeår udgør a conto beløbet det årsvederlag, som parterne har aftalt for det første år.

6.3 Betaling af FullService 

6.3.1 Vederlag for FullService faktureres med et fast årligt beløb for de kommende tolv måneder. Beløbet bliver løbende pristalsreguleret efter DST og dækker advisering, overvågning og udskiftning af ikke-fungerende målere samt netkomponenterne til www.temtora.com. Ved indgåelse af aftale om FullService betales et aconto beløb ved aftalens indgåelse gældende for 1 års forbrugsregnskab.

I forbindelse med udskiftning af målerne vil Temtora ApS forsøge at få adgang til lejligheden en gang uden yderligere omkostninger. I tilfælde af manglende adgang efter et forsøg, vil eventuelle udgifter forbundet med ekstra kørsel blive faktureret til Kunden på baggrund af Temtora ApS’ til enhver tid gældende serviceprisliste.

En måler, der ikke sender data, udskiftes med en tilsvarende måler uden yderligere omkostninger. Temtora ApS foretager en sådan udskiftning inden for 12 uger fra det tidspunkt, hvor måleren stopper med at sende data. Udskiftning af en måler pga. udefrakommende skader, hærværk, mv. vil blive faktureret til Kunden på baggrund af Temtora ApS’ til enhver tid gældende serviceprisliste.

6.4 Betaling af  Basis (køb af enheder)

6.4.1 Vederlag for Basis (køb af enheder) faktureres med et fast årligt beløb for de kommende tolv måneder. Beløbet bliver løbende pristalsreguleret efter DST og dækker advisering, overvågning og udskiftning af ikke-fungerende målere samt netkomponenterne til www.temtora.com. Ved indgåelse af aftale om Basis (køb af enheder) betales et aconto beløb ved aftalens indgåelse/efter installation af målere gældende for 1 års forbrugsregnskab.

 

7. Levering, ejendomsret og risikoovergang

7.1 Ved produktsalg uden montering sker levering efter Incoterms 2010

Ex Works (EXW). Ved produktsalg med montering sker levering CIP til det sted, hvor montering skal ske.

7.2 Levering og montering sker så vidt muligt på det tidspunkt, der er anført i den konkrete ordrebekræftelse eller som på anden måde er aftalt mellem parterne.

7.3 Risikoen for tab og skader på Temtora ApS’ produkter overgår til Kunden på det faktiske leveringstidspunkt. Den fulde ejendomsret til Temtora ApS’ produkter forbeholdes af Temtora ApS, indtil det fulde vederlag er blevet betalt af Kunden. I tilfælde af manglende rettidig betaling fra Kunden er Temtora ApS således berettiget til, uden præjudice og i tillæg til de rettigheder, som Temtora ApS har i henhold til pkt. 6.1 eller i øvrigt, at tilbagetage alle eller dele af Temtora ApS’ produkter og at disponere over disse på enhver rimelig måde med henblik på at begrænse følgerne af Kundens manglende betaling. Eventuel afskrivning, demontering og andre omkostninger skal afholdes af Kunden.

 

8. Forsinkelse

8.1 Temtora ApS vil bestræbe sig på at undgå forsinkelse i forhold til aftalte leverings- og monteringstidspunkter. Manglende overholdelse af en aftalt eller oplyst leverings- eller monteringsdato berettiger dog ikke Kunden til at hæve aftalen, medmindre forsinkelsen vedvarer i mere end 30 (tredive) dage efter, at Temtora ApS har modtaget et skriftligt påkrav herom fra Kunden. Vedvarer forsinkelsen udover 30 (tredive) dage efter påkrav, er Kunden berettiget til at hæve aftalen vedrørende den leverance, som er forsinket. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. Denne bestemmelse gælder alene i det tilfælde, hvor Kunden eller Kundens forhold har været årsag til forsinkelsen.

8.2 Bestemmelsen gælder tilsvarende ved forsinkelse af delleverancer, hvorefter Kunden er berettet til at ophæve aftalen i forhold til den del af leverancen, som er forsinket. Dog kan Kunden ophæve aftalen i forhold til den samlede leverance, hvis Kunden kan godtgøre, at den forsinkede leverance er af væsentlig betydning for Kundens brug af den samlede leverance.

 

9. Reklamation og undersøgelsespligt

9.1 Kunden er forpligtet til umiddelbart efter leveringstidspunktet at undersøge det modtagne for eventuelle fejl og mangler. Fejl og mangler, som Kunden kunne eller burde have konstateret ved denne undersøgelse, kan ikke efterfølgende gøres gældende over for Temtora ApS.

9.2 Ved Servicesalg skal reklamation fremsættes skriftligt over for Temtora ApS senest 90 (halvfems) dage efter den dato, hvor de ikke-konditionsmæssige serviceydelser blev udført og leveret til Kunden.

 9.3 Temtora ApS’ forpligtelser i tilfælde af konstaterede fejl og mangler er begrænset til, efter Temtora ApS’ eget valg, inden for en rimelig frist at ombytte eller reparere eventuelle mangelfulde produkter, at afhjælpe mangelfulde serviceydelser, eller at tilbagebetale vederlaget for de mangelfulde produkter eller serviceydelser.

 

10. Garanti

10.1 Ved Produktsalg yder Temtora ApS en produktgaranti mod fabrikations- og materialefejl, der kan tilskrives selve produktet, uanset om fejlen har været til stede på leveringstidspunktet.

 10.2 Vil Kunden gøre garantien gældende, skal skriftlig meddelelse herom gives til Temtora ApS inden udløbet af 24 (fireogtyve) måneder efter leveringstidspunktet.

 10.3 Alle andre former for garantier end den ovennævnte skal være aftalt skriftligt med Temtora ApS for at kunne gøres gældende af Kunden.

10.4 Temtora ApS’ garantier gælder ikke, såfremt det ikke-konditionsmæssige forhold, hvorpå Kundens reklamation er baseret, er forårsaget – direkte eller indirekte af en eller flere af følgende omstændigheder: (i) egen skyld hos Kunden, herunder som følge af ufuldstændige eller fejlbehæftede specifikationer leveret til Temtora ApS af Kunden, (ii) almindelig slid og ælde, (iii) forsætlig forvoldt skade eller forsømmelse fra Kundens eller Kundens brugeres side, (iv) usædvanlig driftstilstand i Kundens lokaler, herunder svigt i strømforsyningen, kritiske temperaturudsving eller lignende, (v) fejlanvendelse, herunder tilsidesættelse af Temtora ApS’ instruktioner (mundtlige såvel som skriftlige), eller (vi) ændring eller reparation af produkter uden Temtora ApS’ forudgående skriftlige godkendelse. Temtora ApS’ garantier finder ikke anvendelse på ikke-konditionsmæssige forhold, der opstår på et tidspunkt, hvor Kunden er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over for Temtora ApS.

10.5 Garantien er desuden betinget af, at Kunden lader det defekte produkt fremsende til undersøgelse og reparation, såfremt Temtora ApS anmoder om dette. Konstateres der fejl ved en Temtora ApS varmefordelingsmåler, kontakter Kunden Temtora ApS med henblik på afmontering af måleren. Konstateres der fejl ved andre produkter, kan kunden vælge selv at sørge for afmonteringen af produktet eller at lade Temtora ApS sørge for afmonteringen.

10.6 Produktet sendes til Temtora ApS’ værksted for Kundens regning og risiko. Viser Temtora ApS’ undersøgelse, at produktet er defekt og at skaden er omfattet af garantien, vil Temtora ApS dække omkostningerne forbundet med reparation og returnering af et funktionsdygtigt produkt. Temtora ApS kan vælge at ombytte det defekte produkt med et nyt tilsvarende produkt, og i så fald erhverver Temtora ApS ejendomsretten til det defekte produkt.

10.7 Garantien for vandmålere og energimålere finder ikke anvendelse, hvis der konstateres forhold på installationen, som medfører, at vandmåleren helt eller delvist holder op med at registrere forbrug, eksempelvis, men ikke begrænset til,

 1. Kalkaflejringer, rustpartikler, slam eller andet, der stopper vandmåleren.
 2. Urenheder, der stopper vandmåleren på grund af manglende gennemskylning i forbindelse med monteringen, medmindre monteringen er foretaget af Temtora ApS.
 3. Utilsigtet eller fejlagtig funktion på grund af installationsforhold som f.eks. manglende eller defekte kontraventiler.

 

11. Returnering af varer

11.1 Ubrugte og ubeskadigede produkter til en samlet pris på over DKK 1.000,00, ex moms, tages retur indenfor 2 (to) uger fra levering, hvis der foreligger en skriftlig, forudgående aftale med Temtora ApS. Kunden vil da, efter Temtora ApS’ undersøgelse af de returnerede produkter, modtage en kreditnota på 50 % af den pris, som Kunden har betalt for produkterne. Omkostninger til forsendelse af returvarer afholdes af Kunden.

 

12. Ansvar

12.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af følgende bestemmelser:

12.2 Temtora ApS er ikke ansvarlig for Kundens følgetab eller andet indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, tab af goodwill og tab af data.

12.3 Temtora ApS’ samlede erstatningspligt mv. overfor Kunden kan ikke overstige et beløb svarende til prisen for det konkrete Produktsalg eller Servicesalg, hvoraf tabet eller skaden er udsprunget. Ved forbrugsregnskaber er Temtora ApS’ erstatningspligt mv. dog begrænset til et beløb svarende til det indeværende års honorar for leveringen af det relevante forbrugsregnskab. Som erstatning anses i denne sammenhæng både skadeserstatning, forholdsmæssigt afslag, prisnedslag, eventuelle skadesløsholdelsesbeløb samt eventuelle tilbagebetalingskrav, der er blevet opfyldt af Temtora ApS.

12.4 Temtora ApS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvor dette skyldes forhold, Temtora ApS ikke er herre over, herunder bl.a. strejke, lockout, faglige stridigheder (hvad enten de berører Temtoras egne ansatte eller andre) brand, oversvømmelse, eksplosion, naturkatastrofer, militæroperationer, blokade, sabotage, revolution, opstand, borgerlige uroligheder, krig eller borgerkrig, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, sammenbrud af produktionsanlæg, computere eller andet udstyr, og manglende evne til at fremskaffe udstyr (force majeure). Såfremt et tilfælde af force majeure varer længere end 30 dage, kan enhver af parterne træde tilbage fra aftalen uden at ifalde ansvar.

12.5 Temtora ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade, som Kunden måtte lide som følge af:

 1. at Temtora ApS har modtaget utilstrækkelige eller fejlbehæftede oplysninger om ejendommen fra Kunden eller er blevet forhindret i at indsamle de nødvendige oplysninger;
 2. at Temtora ApS har modtaget ufuldstændige eller fejlbehæftede specifikationer fra Kunden til brug for fremstilling, installation eller vedligeholdelse af et produkt;
 3. leverancens manglende brugbarhed til det af Kunden tiltænkte formål, som Temtora ApS ikke kendte til.
 4. at Temtora ApS ikke har modtaget oplysninger fra Kunden om udskiftning eller reparation af et defekt produkt eller udskiftning eller reparation er bestilt, men endnu ikke foretaget.

 12.6 Indsigelser imod Temtora ApS’ produkter eller services skal være skriftlige, begrundet og modtaget hos Temtora ApS inden udløbet af reklamationsfristen, jf. punkt 9.2 og 10.2.

12.7 Ved udskiftning af en eksisterende måler kan der opstå skader/mærker på radiatorer eller rør. Sådanne skader/mærker eller andre følgeskader heraf dækkes ikke af Temtora ApS. Eventuel pletmaling, hvor den gamle måler har siddet, dækkes ikke af Temtora ApS, med mindre andet er aftalt.

12.8 Ved demontering af de gamle varmefordelingsmålere kan der som følge af datidens monteringsmetode (gennemboring af radiator) være risiko for utætheder i radiatoren pga. tæring. Sådanne skader/mærker eller andre følgeskader som følge af utætheder i radiatoren dækkes ikke af Temtora ApS.

12.9 Når et produkt får udskiftet batteriet, øges produktets sensitivitet over for fejl, idet der er tale om et produkt af ældre dato. Temtora ApS kan ikke holdes ansvarlig for efterfølgende fejl i produktet, som eventuelt måtte forekomme efter udskiftning af et batteri.

 

13. Produktansvar

13.1 Temtora ApS’ produktansvar følger dansk rets almindelige regler om produktansvar, herunder bestemmelserne i produktansvarsloven og gældende retspraksis. I det videst mulige tilladte omfang efter gældende lovgivning og retspraksis begrænses Temtora ApS’ produkt- og hæftelsesansvar dog inter partes til DKK 1 mio. pr. skadestilfælde for tingsskade og til DKK 2 mio. pr. skadestilfælde for personskade. Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, skal Kunden holde Temtora ApS skadesløs, i det omfang Temtora ApS måtte ifalde produkt eller hæftelsesansvar, der overstiger de ansvarsbegrænsninger, der er aftalt i dette pkt. 13.

13.2 Temtora ApS er ikke ansvarlig for Kundens følgetab eller andet indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, tab af goodwill og tab af data.

 

14. Varighed og opsigelse

14.1 Løbende aftaleforhold

14.1.1 Ved løbende aftaleforhold fortsætter aftalen, indtil den bliver opsagt skriftligt af en af parterne, jf. kontraktens opsigelsesvarsel. Temtora ApS kan herudover opsige samarbejdet straks, såfremt Kunden ikke overholder sin betalingsforpligtelse over for Temtora ApS.

14.2 Leje af målere (FullService)

 1. Er der som led i en aftale indgået aftale om leje af målere, forbliver målerne Temtora ApS’ ejendom. Efter lejeaftalens ophør er Kunden forpligtet til at tilbagelevere eller destruere måleren eller målerne, såfremt Temtora ApS måtte forlange det. Efter lejeaftalens ophør er Temtora ApS ikke forpligtet til at nedtage disse. Aftalen om leje af målere er uopsigelig i 10 hele regnskabsperioder (regnskabsperioder for forbrugsregnskaber) fra indgåelse af aftalen, derefter kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en regnskabsperiode. Lejeaftalen forlænges herefter automatisk med én (1) regnskabsperiode indtil aftalen opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en regnskabsperiode.
 2. Hvis Kunden sælger ejendommen, hvor måleren er monteret, kan aftalen videreføres til ny ejer af ejendommen ved Temtora ApS’ skriftlige godkendelse. Temtora ApS er ikke forpligtet til at godkende overdragelsen til ejendommens nye ejer. Såfremt aftalen ikke kan videreføres til ny ejer af ejendommen, er Kunden i forbindelse med ejerskiftet forpligtet til at betale et beløb, som udgør Temtoras pris for køb af målere inkl. montering defineret som 1 års basis engangsudgift ved underskrevne tilbud/kontrakt kunden modtog inden installationen af målerne. Temtora ApS har vedligeholdelsespligten for målerne i hele kontraktperioden. En måler, der ikke sender data, udskiftes med en tilsvarende måler uden yderligere omkostninger. Temtora ApS foretager en sådan udskiftning inden for 12 uger fra det tidspunkt, hvor måleren stopper med at sende data. Udskiftning af en måler pga. udefrakommende skader, hærværk, mv. vil blive faktureret til Kunden.

14.3 Aftaler om forbrugsregnskaber

14.3.1 Aftaler om forbrugsregnskaber skal opsiges med tre måneders varsel til udgangen af et fordelingsregnskabsår. Aftaleforholdet betragtes herefter som afsluttet, når årsaflæsningen og forbrugsregnskabet forbundne ydelser og betalinger er gennemført.

14.3.2 Hvis aftalen opsiges af Kunden, og Kunden ikke ønsker levering af det næstkommende forbrugsregnskab, gælder følgende om slutfakturering af Temtora ApS’ ydelser:

 1. Ophører aftalen inden advisering af årsaflæsningen er sket, faktureres Kunden med 50 % af regnskabshonoraret.
 2. Ophører aftalen efter advisering af årsaflæsning er sket, men inden årsaflæsning er udført, faktureres Kunden 60 % af regnskabshonoraret.
 3. Ophører aftalen efter årsaflæsningen er udført, faktureres Kunden 90 % af regnskabshonoraret.
 4. Uanset bestemmelserne i pkt. a) c) ovenfor faktureres der 100 % af det aktuelle regnskabshonorar, hvis måleranlægget har været i drift hos Temtora ApS i under 5 år på tidspunktet for aftalens ophør.

14.3.3 Opsigelse af aftalen grundet ny administrator eller ejer for ejendom fritager ikke for pkt. a) – d)

14.3.4 I alle fire scenarier a) – d) faktureres eventuelle flytteaflæsninger i den forløbne regnskabsperiode separat.

14.4 FullService

Aftaler om FullService skal opsiges med tre måneders varsel jf. aftalevilkår defineret under punkt 14.2.

14.5 Udskiftningsservice

Udskiftningsservice udløber efter den aftalte kontraktperiode, hvortil ny kontraktperiode kan indgåes.

 

15. Ansvarsfraskrivelse

15.1 Temtora ApS hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill eller lignende værditab m.v.

15.2 Temtora ApS leverer ydelser via internetportalen temtora.com. Temtora ApS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for de ydelser, der leveres via www.temtora.com, herunder men ikke udtømmende – fejl og mangler ved alarmer uanset årsagen hertil.

15.3 Særligt fremhæves, for så vidt angår produktansvar, at Temtora ApS alene kan drages til ansvar i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om produktansvar. Produktansvaret omfatter i intet tilfælde ansvar for indirekte tab og/eller følgeskader som eksempelvis – men ikke udtømmende – driftstab, avancetab eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill eller lignende værditab og indirekte tab m.v.

15.4 Temtora ApS’ erstatningsansvar er for enhver ydelse maksimeret til fakturaprisen for den pågældende ydelse eller dele, som Temtora ApS har leveret til Kunden.

15.5 Ved estimerede forbrugsregnskaber ønsket af kunden påhviler ansvaret for forbrugsregnskabet kunden og Temtora ApS kan ikke påtage sig noget ansvar i rigtigheden af regnskabet overfor kunden samt andre der måtte modtage forbrugsregnskabet.

 

16. Force Majeure

Temtora ApS er ikke ansvarlig over for Kunden for misligholdelse, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Temtora ApS’ kontrol, som Temtora ApS ikke ved tilbuddets afgivelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport eller importforbud, embargo, produktionsstop, mangel på energi eller driftsmidler, offentlige påbud og lignende, mangler leverancer fra underleverandører, hacker-angreb, vira, servernedbrud, ransomware og softwarenedbrud. Temtora ApS’ forpligtelser suspenderes så længe hindringen finder sted.

 

17. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå vedrørende leverancer fra Temtora ApS skal afgøres efter dansk ret, og sag skal anlægges ved Retten i Aalborg i første instans.

 

Version: 11-07-23