Forstå dit varmeregnskab

Det skal erkendes, at det forbrugsregnskab, der udsendes, kan virke komplekst med dets omfattende brug af tal, grafer og tekniske termer. Disse elementer er dog afgørende for at imødekomme lovgivningens krav og klart angive den individuelle andel af ejendommens samlede omkostninger.

Ikke desto mindre bør det bemærkes, at selvom forbrugsregnskabet kan synes indviklet ved første øjekast, er det ikke så uigennemtrængeligt som antaget. Nedenfor præsenteres en grundig gennemgang af de forskellige tal og rubrikker, hvilket vil lette forståelsen af hvert enkelt aspekt af dit forbrugsregnskab og optimere din oplevelse.

Generelt om varmeregnskab

  • Varmeregnskaber udarbejdet af Temtora ApS er baseret på regninger fra forsyningen leveret af udlejer/administrator. Udgiften er opdelt i faste og variable udgifter, der igen er fordelt på størrelse af lejlighed og aflæst forbrug. Se yderligere forklaring herunder.
  • Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes et varmeregnskab for den bolig du bor i, og for dig som beboer.
  • Varmeregnskabet udarbejdes én gang årligt. Datoerne for dit varmeregnskabsår fremgår af din varmeopgørelse.

Udsendelsesfrist
I bekendtgørelse af Lov om leje af almene boliger §56, står, at du skal have din varmeopgørelse tilsendt senest fire måneder efter varmeårets skæringsdato. Fristen kan dog ændres til tre måneder fra den dag, hvor udlejer/administrator, modtager årsopgørelsen fra forsyningsselskabet. Hvis udlejer derfor modtager årsopgørelsen for sent i forhold til skæringsdatoen, kan fire-måneders fristen blive forlænget.

Indsigelsesfrist
I bekendtgørelse af Lov om leje af almene boliger §56 står desuden, at beboere over for udlejer skriftligt kan gøre indsigelse mod regnskabet senest seks uger efter modtagelsen af regnskabet. Indsigelsen skal indeholde de punkter der gør, at beboeren ikke kan godkende regnskabet. Datoerne for dit varmeregnskabsår fremgår af din varmeopgørelse. Indsigelse sendes til administrator / udlejer.

1. Navn på lejer/ejer

I feltet finder man navn og adresse på lejer/ejer

2. Navn på udlejer/administrator

I feltet finder man navn og adresse på udlejer/administrator

3. Regnskabet periode

Her kan du se hvilken periode forbrugsregnskabet omhandler, samt den del af perioden du har boet i lejligheden.

4. Graddage

Teknologisk Institut opgør årets graddage fordelt på årets måneder. Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der skal bruges til at opvarme boligen. Jo flere graddage desto koldere udeklima og desto højere varmeforbrug. Graddage bruges som officiel målefaktor til at beregne et forbrug, hvor der ikke har kunnet foretages en direkte måling.

5. Variabelt forbrug

Din del af de udgifter, der fremgår som variable på forsyningens regning. Udgifterne bliver fordelt således, at aflæst forbrug og m2 udgør 70% af det variable forbrug og varmt forbrugsvand udgør de sidste 30%.

Læs mere under pkt. 10

6. Faste udgifter

Din del af regningen fra forsyningsvirksomheden, der udgør arealbrídrag og abonnement.

7. Lovpligtig webadgang

Det er bestemt ved lov, at alle lejere skal kunne tilgå deres varmeforbrug, hvilket er muligt via temtora.com – udgiften for dette pålægges beboerne i pågældende lejligheder.

8. Indbetalt aconto

Det, du allerede har betalt i aconto, trækkes fra det totale beløb.

9. For lidt eller meget betalt

Dette er bundlinjen, hvor du kan læse om du skal betale mere eller have penge retur for den pågældende periode. Hvis der skal foretages en større efterbetaling anbefales det, at aconto beløbet bliver sat op – kontakt din administrator / udlejer for at høre mere.

10. Enheder varme

Dette er andelen af varmen, der er aflæst via radiatormålere, gulvarme eller energimåler.

Varme-enhederne fordeles med en andel opgjort i procent af ejendommens totale varmeforbrug, efter det forbrug målerne har registreret. Den del af varmeregningen, har du selv indflydelse på, da det er dit forbrug af radiatorvarme, der registreres på varmemålerne i din bolig.

Der er dog forhold, der kan have indflydelse på, at forbruget på varmeopgørelsen kan være forskelligt fra aflæsningen af målerne:

  • Hvis der er udskiftet måler/målere i løbet af året, er forbruget på den gamle måler/målere tillagt og medregnes på varmeopgørelsen.
  • Hvis der i forbindelse med årsaflæsningen er konstateret en defekt måler, bliver forbruget for den defekte måler beregnet ved hjælp af graddage ud fra tidligere års forbrug.
  • Hvis du er flyttet ind i løbet af varmeregnskabsåret, er forbruget tilpasset flytteaflæsningen.
11. Boligareal i m2

Denne del udgør din del af ejendommens samlede areal. Alle beboere skal betale for en fast andel af varmeforbruget, så alle er med til at betale for, at boligerne varmes tilstrækkeligt og forsvarligt op.

12. Haneandele

Hvis der ikke er monteret varmtvandsmålere i din bolig, beregnes forbruget af varmt vand ud fra antallet af haneandele efter følgende standard:

  • Køkkenvask svarer til 3 haneandele
  • Håndvask svarer til 1 haneandel
  • Bruser svarer til 2 haneandele
  • Badekar svarer til 3 haneandele

Derudover kan der tælles en haneandel pr. beboelsesrum (ikke køkken og bad) i boligen.

13. Ejendommens samlede udgifter

Dette er de samlede udgifter for hele ejendommen, som forsyningsvirksomheden har opgjort og som dit forbrugsregnskab er baseret på.

Varmt forbrugsvand

En andel af ejendommens totale varmeforbrug, går til opvarmning af forbrugsvand, og fordeles enten efter forbrug målt på m3 varmt vand brugt i boligen eller efter haneandele. I nogle rækkehuse sker opvarmningen af varmt vand i boligen og energien til dette indgår i boligens samlede energiforbrug.

Udsat beliggenhed

Hvis din bolig er beliggende i gavl, i stueetagen over en kold kælder eller på den øverste etage, har din bolig en “udsat beliggenhed”. Det betyder, at boligen er sværere og dermed dyrere at varme op end andre boliger.