Forretningsbetingelser 

Følgende forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler med Palle Mørch A/S, CVR-nr.: 76 16 67 14 og Dem (“kunden”). Disse forretningsbetingelser kan alene fraviges ved skriftlig aftale herom.

 

Forretningsbetingelser vedr. udarbejdelse af forbrugsregnskaber

 • Der foretages en årlig tilbagevendende aflæsning og nulstilling af fordampningsmålere samt en aflæsning af energi, elektroniske- og volumenmålere ved regnskabsårets skæringsdato.

 • Aflæsning af målere hos fraflyttere sker efter forudgående bestilling skal bestilles mindst 14 dage før), og der opkræves et gebyr herfor. En foreløbig flytteopgørelse kan efter anmodning udarbejdes. Der opkræves et gebyr for udarbejdelse af flytteopgørelse.

 • Der fremsendes skema til opgørelse af udgifter, der skal medtages i fordelingsregnskabet, beboerliste med aktuelle navne og a’contobetaling (evt. rettelser skal påføres). Skemaet kan sendes elektronisk via e-mail.

 • Der udarbejdes forbrugsregnskab, der klart og overskueligt oplyser om udgifterne og deres fordeling, specificeret på hver enkelt beboer/lejer med beregning af efter – eller tilbagebetaling.

 • Der leveres opgørelser til udlejer/administrator med en specificeret beregning af den endelige regning for hver enkelt beboer/lejer.

 • Dataudveksling (reguleringsbeløb o.a.) med andre systemer kan leveres efter aftale med Palle Mørch A/S.

 • Betaling for målerglas, materialer m.m. er altid et regnskabsår bagud.

 • Abonnement på forbrugsregnskab løber indtil det med mindst 3 måneders varsel skriftligt opsiges til udgangen af en regnskabsperiode.       

Hvis vore aflæsere i forbindelse med den årlig aflæsning finder defekte målere eller radiatorer uden målere, vil Palle Mørch A/S uden forudgående henvendelse udbedre måleranlægget og fakturere arbejdet til kunden. Det er af afgørende betydning for udarbejdelsen af forbrugsrenskaber, at måleranlægget er intakt.

 

Forretningsbetingelser vedr. levering af målere​

 • Ved installation af målere overtager vi den fremtidige pasning af måleranlægget, samt udfærdigelsen af forbrugsregnskabet.

 • Abonnementet på forbrugsregnskabet træder i kraft, når abonnementsaftale er underskrevet.

 • Palle Mørch A/S påtager sig intet ansvar – hverken direkte eller indirekte – for nogen skade, som måtte ske som følge af Palle Mørch A/S udskiftning af ældre målere, herunder fordampningsmålere på radiatorer, der er mere end 5 år gamle. Kunden kan således ikke rejser noget erstatningskrav – direkte eller indirekte – mod Palle Mørch A/S som følge af Palle Mørch A/S udskiftning af målerne på sådanne radiatorer, herunder, men ikke begrænset til, hvis udskiftningen medfører, at radiatorer bliver utætte. Eventuel pletmaling, hvor den gamle måler har været placeret, dækkes ikke af Palle Mørch A/S. Hvis rør, haner eller målere tilstopper som følge af, at der i forbindelse med udskiftningen har været lukket for vandet, kan dette medføre arbejde, som skal udføres af VVS-installatør. Udgifter hertil dækkes ikke af Palle Mørch A/S.

 

Leje af målere

 • Er der som led i en aftale indgået aftale om leje af målere, forbliver målerne Palle Mørch´s A/S ejendom. Efter lejeaftalens ophør er kunden forpligtet til at tilbagelevere eller destruere måleren eller målerne, såfremt Palle Mørch A/S måtte forlange det. Efter lejeaftalens ophør er Palle Mørch A/S ikke forpligtet til at nedtage disse.

 • Aftalen om leje af målere er uopsigelig i 12 hele regnskabsperioder (regnskabsperioder for forbrugsregnskaber) fra indgåelse af aftalen, derefter kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en regnskabsperiode. Lejeaftalen forlænges herefter helt automatisk med en (1) regnskabsperiode indtil aftalen opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en regnskabsperiode.

 • Hvis kunden sælger ejendommen, hvor måleren er monteret, kan aftalen videreføres til ny ejer af ejendommen ved Palle Mørch A/S skriftlige godkendelse. Palle Mørch A/S er ikke forpligtet til at godkende overdragelsen til ejendommens nye ejer. Såfremt aftalen ikke kan videreføres til ny ejer af ejendommen, er kunden i forbindelse med ejerskiftet forpligtet til at betale et beløb, som dækker lejen indtil lejeaftalen kunne opsiges (f.eks. skifter ejendommen ejer efter 7 regnskabsperioder, skal kunden betale et beløb svarende til leje af målere i 5 regnskabsperioder).

 • Palle Mørch A/S har vedligeholdelsespligten for målerne i lejeaftalens første 24 måneder. Efter udløbet af de første 24 måneder har kunden vedligeholdelsespligten for målerne. Kunden er forpligtet til at kontakte Palle Mørch A/S hurtigst muligt, såfremt målerne bliver defekte.

 

Fælles betingelser for forbrugsregnskaber og levering eller leje af målere

 • Er et projekt – det være sig aflæsning, udarbejdelse af forbrugsregnskab eller levering af målere eller andet udstyr – behæftet med væsentlige fejl eller mangler. Er Palle Mørch A/S forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen på den pågældende ydelse eller betale erstatning, idet ansvarsfraskrivelsen, som angivet nedenfor, til enhver tid er gældende.

 • Kunden er forpligtet til at undersøge enhver ydelse og produkt straks ved modtagelsen. Kunden kan herefter reklamere over mangler senest 8 dage efter, der blev eller burde være blevet konstateret ved modtagelsen.

 • Reklamerer kunden ikke rettidigt, fortaber kunden retten til at gøre mangler gældende.

 • Vi gør opmærksom på, at vi løbende opdatere kundens kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

 • Betalingsfristen er 21 dage fra fakturadato. Efter forfald pålægges renter, rykkergebyr og inkassoomkostninger i henhold til renteloven. Kunden kan ikke foretage modregning i noget beløb, som Palle Mørch A/S skylder eller måtte komme til at skylde kunden.

 

Ansvarsfraskrivelse

 • Palle Mørch A/S hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwil eller lignende værditab m.v.

 • Palle Mørch A/S leverer ydelser via internetportalen Metrius. Palle Mørch A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for de ydelser, der leveres via www.metrius.dk, herunder – men ikke udtømmende – fejl og mangler ved alarmer uanset årsagen hertil.

 • Særligt fremhæves, for så vidt angår produktansvar, at Palle Mørch A/S alene kan drages til ansvar i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om produktansvar. Produktansvaret omfatter i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og/eller følgeskader som eksempelvis – men ikke udtømmende – driftstab, avancetab eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill eller lignende værditab og indirekte tab m.v.

 • Palle Mørch A/S erstatningsansvar er for enhver ydelse maksimeret til fakturaprisen for den pågældende ydelse eller dele, som Palle Mørch A/S har leveret til kunden.

 

Force Majeure

 • Palle Mørch A/S er ikke ansvarlig over for kunden for misligeholdelse, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Palle Mørch A/S kontrol, som Palle Mørch A/S ikke ved tilbuddets afgivelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til krig, krigslignende sitiuationer, brand, strejke, lockout, eksport eller importforbud, embargo, produktionsstop, mangel og softwarenedbrud. Palle Mørch A/S forpligtelser suspenderes så længe hindringen finder sted.

 

 Værneting

 • Enhver tvist, som måtte opstå vedrørende leverancer fra Palle Mørch A/S skal afgøres efter dansk ret, og sag skal anlægges ved Retten i Aalborg i første instans. 

 

Persondatapolitik

Palle Mørch A/S værner om kundernes personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssigt beskyttelse og forsvarlig behandling af personoplysninger. I det følgende kan du læse, hvordan Palle MØrch A/S behandler personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere mv.

Palle Mørch A/S betragtes som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler i forbindelse med, at der korresponderes om eller indgås en aftale med Palle Mørch A/S. Nedenfor kan du finde alle relevante kontaktinformationer:

Palle Mørch A/S, Hasserisvej 117, 9000 Aalborg, CVR nr. 76166714

 

Behandling af personoplysninger

For at kunne levere de aftalte ydelser til en kunde, er det nødvendigt for Palle Mørch A/S at registre en række oplysninger om kunden, herunder en række personoplysninger. Det gælder både, når kunden indgår en ny aftale om levering af ovennævnte ydelser, og når kunden overtager et eksisterende abonnement.

 

Når der indgås en aftale om udarbejdelse af forbrugsregnskaber eller køb/leje af målere, indhenter og registrerer Palle Mørch A/S kontaktoplysninger på ejendommens ejer eller administrator, herunder navn/firmanavn, evt. kontaktperson, adresse, mailadresse og telefonnummer, samt målernummer/numre. I forhold til disse oplysninger betragtes Palle Mørch A/S som dataansvarlig.

 

Hvis der er tale om en udlejningsejendom, hvor der udlejes et eller flere lejemål, indhentes der derudover oplysninger om den pågældende ejendom, herunder ejendommens lejemål, lejemålenes målernumre samt kontaktoplysninger på den enkelte lejer til brug for lejerkartoteket. Dette gælder både ved indgåelse af aftale om levering af forbrugsregnskaber samt ved salg/udlejning af målere. Når Palle Mørch A/S behandler personoplysninger om den enkelte lejer i en udlejningsejendom, betragtes Palle Mørch A/S som databehandler i forhold til disse personoplysninger, idet Palle Mørch A/S alene behandler oplysningerne på vegne af ejendommens ejer/administrator (den dataansvarlige) med henblik på at levere den aftalte ydelse. Der indgås derfor altid en skriftlig aftale med ejendommens ejer/den dataansvarlige, som fastlægger rammerne for behandlingen af disse oplysninger.

 

 

Formålet med behandlingen

Palle Mørch A/S indsamler ovennævnte oplysninger for at kunne administrere aftaleforholdet, herunder modtage/levere og fakture de aftale ydelser om udarbejdelse af forbrugsregnskaber eller levering/udlejning af målere. Personoplysningerne anvendes alene til dette formål.

 

Opbevaringsperiode

Palle Mørch A/S opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe der er løbende aftale med Palle Mørch A/S om levering eller modtagelse af ydelser. Hvis du ophører med at være kunde hos eller samarbejdspartner til Palle Mørch A/S, foretager Palle Mørch A/S en vurdering af, om vi fortsat har et grundlag for at opbevare de registrerede personoplysninger. Alt materiale vedrørende forbrugsregnskaber gemmes altid i 3 år. Al bogføringsmateriale gemmes i 5 år af hensyn til opfyldelse af bogføringsloven. Dette betyder også, at alle kontrakter og korrespondance, som vedrørende vilkårene for samhandelsforholdet, gemmes i 5 år fra det tidspunkt, hvor aftaleforholdet ophører og alle mellemværende er betalt.

 

Videregivelse

Palle Mørch A/S videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi har et samtykke fra dig eller vi bliver pålagt dette i medfør af lov eller en retsafgørelse.

 

Sikker behandling af personoplysninger

Palle Mørch A/S behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Der er udarbejdet it-sikkerhedspolitik og instrukser til alle medarbejdere om brugen af it-udstyr.

 

Ret til indsigt i personoplysninger, mulighed for sletning, klageadgang mv.

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Palle Mørch A/S behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Palle Mørch A/S.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie, samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om en begrænsning i behandlingen heraf. Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde det/de samtykke(r), du evt. har givet Palle Mørch A/S. Det kan du gøre ved at rette henvendelse til Palle Mørch A/S på følgende mailadresse.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål hertil, kan du altid sende en anmodning til Palle Mørch A/S. Du kan rette henvendelse til Palle Mørch A/S ved at skrive til kvalitetschefen på denne e-mailadresse: ht@98128666.dk. Udover ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.